Asseco WAPRO WF-Analizy     WF-Analizy dla Windows to program umożliwiający tworzenie wszechstronnych, szybkich i dynamicznych analizw postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Program jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO. Przeznaczony jest do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu. Analizy mogą być przeprowadzane na podstawiedanych handlowych i finansowych firmy, umożliwiając tym samym przeprowadzanie kompleksowych analiz w jednym miejscu.

     Program bazuje na aktualnych zestawach danych zgromadzonych przez pozostałe aplikacje systemu jednak przetwarza je w odmienny sposób umożliwiając tym samym ich analizę pod zupełnie innym kątem i w niedostępny w tych aplikacjach sposób. 

      Pozostałe programy systemu Asseco WAPRO wyposażone są w bardzo dużą ilość wydruków operacyjnych, zestawień i rejestrów koniecznych w pracy użytkowników tych programów, jednak żaden z nich nie posiada narzędzi potrzebnych do wykonania przekrojowych analiz, porównywania wyników w różnych okresach, mechanizmów umożliwiających obserwację zmian procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, które są wymagane w procesach zarządzania firmą. Do tego celu przeznaczony jest program WF-Analizy. 

      Posiada on jeszcze jedną ważną przewagę w możliwościach analitycznych w porównaniu z pozostałymi aplikacjami systemu Asseco WAPRO. Nie wymaga wykonania wielu wydruków i ich żmudnej analizy w celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytanie. W programie WF-Analizy analiza przeprowadzana jest dynamicznie na wybranym zestawie danych, a wyniki prezentowane są natychmiast na intuicyjnych wykresach. Wystarczy zdefiniować zakres danych oraz przekroje, jakie są wymagane w celu przeanalizowania problemu. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których dane zostaną wstępne przetworzone w celu przygotowania ich do dalszego wykorzystania w analizie. 

      Zakładając na przykład, że naszym zadaniem jest bieżąca kontrola poziomu sprzedaży towarów handlowych, wystarczy wybrać właściwą, utworzoną w programie analizę i rozpocząć analizowanie danych. Po wczytaniu aktualnych danych, w jednym procesie analitycznym, wykorzystując dostępne w programie narzędzia można na przykład:

 • Przeanalizować ogólny poziom sprzedaży / zyskowności / rentowności sprzedaży towarów handlowych. Czy utrzymuje się na założonym poziomie, rośnie lub spada. Czy przy założonej marży utrzymywana jest założona rentowność sprzedaży;
 • W przypadku zaobserwowania niekorzystnych zmian, po przegrupowaniu danych można znaleźć kategorię lub poszczególne pozycje asortymentowe, które są odpowiedzialne za dany wynik;
 • Porównać sprzedaż z analogicznym okresem lat poprzednich i przeanalizować sezonowość sprzedaży;
 • Określić moment, od którego rozpoczął się ten niekorzystny trend, być może spadek sprzedaży wiąże się z zmianą ceny sprzedaży (marży) lub innych czynników związanych z polityką sprzedaży;
 • Jeżeli zmiana nie wynika z sezonowości sprzedaży lub zmiany polityki sprzedaży, w wyniku kolejnych przegrupowań danych można na przykład przeanalizować osiągane wyniki przez poszczególnych handlowców lub sprzedaż w podziale na odbiorców;
 • I tak dalej, aż do znalezienia przyczyny zaobserwowanych w pierwszym punkcie zmian.

W czasie każdej zmiany konfiguracji wyniki są natychmiast, dynamicznie prezentowane na ekranie a poszczególne etapy analizy mogą być wydrukowane. 

W podobny sposób można oczywiście analizować wszystkie inne zadania, procesy zachodzące w firmie czy pojawiające się problemy. 

Program WF-Analizy jest niezastąpionym narzędziem w systemie Asseco WAPRO do przeprowadzania analiz „business intelligence”. 

W celu ułatwienia rozpoczęcia pracy z programem, zaraz po zainstalowaniu wyposażony jest on w zestaw predefiniowanych analiz, które zaprojektowano w ten sposób, aby dostępny zestaw obejmował swoim zakresem najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia działalności przedsiębiorstw handlowo - usługowych. Predefiniowane analizy są gotowe do użycia natychmiast po uruchomieniu programu, można je ewentualnie edytować, przystosowując do własnych wymagań. 

W programie można również tworzyć zupełnie nowe analizy oparte o własne projekty. Program WF-Analizy dla Windows wyposażony jest w intuicyjny kreatory analiz, który krok po kroku prowadzi użytkownika programu przez każdy etap tworzenia nowej analizy.

Prezentacja danych

Prezentację danych umożliwia wewnętrzna przeglądarka danych wyposażona we własny kreator wykresów. Posiada ona liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje, które sąniedostępne w innych aplikacjach systemu Asseco WAPRO. 

Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych lub wykresów, co zapewnia czytelność prezentacji. WF-Analizy dostarczają szerokie możliwości konfiguracji, zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, zmiany hierarchii poszczególnych wymiarów, zmiany interwałów czasowych w jakich dane są sumowane, umożliwiają porównania danych w okresach i inne. Większość zmian konfiguracyjnych w dedykowanej przeglądarce odbywa się przy pomocy myszy, na zasadzie „złap i upuść”. 

Użytkownik na każdym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne, zmiany układu prezentowanych danych. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób wszechstronnie przeanalizowane. Po zmianie jakichkolwiek ustawień, wynik jest natychmiast widoczny na ekranie monitora.

Wsparcie dla kadry menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę działania firmy oraz planowanie

System ma za zadanie wspomóc kadrę menadżerską i kierowniczą przedsiębiorstwa w zarządzaniu nim poprzez kontrolę zachodzących w przedsiębiorstwie procesów a także planowanie przyszłych działań na podstawie analizy danych historycznych (analiz trendów). 

System generuje czytelne raporty z przeprowadzonych analiz, które umożliwiają precyzyjną kontrolę m.in. kondycji finansowej firmy, badanie rentowności sprzedaży poszczególnych towarów, kategorii asortymentowych, według klientów czy handlowców, za dowolne okresy, w dowolnie wybranych interwałach czasowych. 

Program umożliwia przeprowadzanie odpowiednich analiz na każdym stopniu zarządzania firmą, od zbiorczych zestawień wymaganych na najwyższym stopniu zarządzania przedsiębiorstwem do bardzo szczegółowych wymaganych np. na stanowiskach dyrektorów / kierowników działów sprzedaży i podobnych. 

W biurach rachunkowych, które poza standardową obsługą, świadczą swoim klientom dodatkowe usługi polegające na raportowaniu wyników firmy w postaci zbiorczych zestawień i wykresów, analizie kosztów, program WF-Analizy jest znakomitym narzędziem do wykonania tego typu usług. 

Zakres możliwości programu WF-Analizy najlepiej widoczny jest na wykazie podstawowych funkcjonalności programu. 

Sposób prezentacji danych i ich przetwarzania, umożliwia stałe śledzenie procesów zachodzących w firmie, możliwość analizy pojawiających się problemów, co daje kadrze menadżerskiej i kierowniczej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy oraz umożliwia podejmowanie właściwych decyzji.

     Korzyści z użytkowania programu WF-Analizy

 • Dostęp do danych handlowych i finansowych oraz kosztów firmy w jednej aplikacji
 • Analizy wykonywane bezpośrednio w bazach źródłowych, bez konieczności czasochłonnego importowania danych
 • Atrakcyjna i czytelna forma prezentacji wyników analiz w postaci wykresów
 • Niedostępna w innych aplikacjach Asseco WAPRO możliwość agregacji danych
 • Możliwość dynamicznej zmiany zakresu, interwałów czasowych analizowanych danych, układu i szczegółowości prezentowanych informacji
 • Bogaty zestaw narzędzi analitycznych pozwalających na analizę i prezentację danych w różnych przekrojach
 • Możliwość prognozowania trendów sprzedaży, zmian kosztów i zysków dla grup i pozycji asortymentowych w oparciu o analizę danych historycznych
 • Łatwość ciągłego śledzenia podstawowych wskaźników wyliczanych na podstawie aktualnych danych
 • Lepsza kontrola stanu firmy dzięki szybkim odpowiedziom na zadane pytanie i odpowiednio przygotowanemu zestawowi analiz
 • Bogaty pakiet predefiniowanych analiz oraz przystępne kreatory, prezentacja danych w postaci czytelnych i elastycznych tabel przestawnych i różnych typów wykresów
 • Wsparcie merytoryczne w postaci przykładów, pozwalające na używanie produktu nawet przez osoby, które nie maja doświadczenia w zarządzaniu
 • Możliwość definiowania własnych analiz w oparciu o stworzone własne widoki SQL


Asseco WAPRO WF-bEST     WF-bEST dla Windows to system ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątku. WF-bEST ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym dla klientów ewidencję środków trwałych.

     WF–bEST przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Program automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne wg różnych kluczy, z uwzględnieniem takich operacji jak ulepszenie, przeszacowanie, sprzedaż, czy likwidacja. Z wszystkich czynności tworzone są automatycznie noty księgowe na potrzeby systemu finansowo-księgowego.

     Nowoczesny system raportowania

Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WF-bEST są wykonane w narzędziu Crystal Reports. Dzięki temu są one czytelne i przejrzyste. System daje użytkownikowi możliwość generowania własnych zestawień, dostosowanych do jego potrzeb, a także poprawiania istniejących.
WF-bEST wyposażony jest w zaawansowane filtry oraz mechanizmy analizy danych pozwalające na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji w oczekiwanym przez użytkownika układzie.

     WF-bEST BIZNES

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 oddziałów.
• Ewidencja środków trwałych (w tym niskocenowych) i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
• Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
• Amortyzacja metodą jednorazową, liniową, degresywną oraz indywidualną (plan ustalany dowolnie przez użytkownika)
• Możliwość ustalenia odpisów miesięcznych/ kwartalnych/rocznych
• Ewidencja wszystkich wykonanych operacji z możliwością ich wycofania
• Generowanie standardowych dokumentów (OT, LT, LC, PT, PK, MT, ZT) oraz ewidencja dokumentów zakupu
• Wyłączenia z amortyzacji – sezonowe, do odwołania lub na dowolny okres
• Przyporządkowanie środków do dowolnych grup, miejsc, stanowisk (centrów) kosztowych, osób odpowiedzialnych
• Elastyczny sposób dekretacji i pełna współpraca z programem WF-FaKir
– ewidencja zmian miejsc użytkowania środka trwałego i osób odpowiedzialnych
– operacje: przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, sprzedaż, likwidacja, częściowa sprzedaż i częściowa likwidacja (także o wybrany składnik), ulepszenie (w tym o wprowadzany składnik), przeszacowanie, nieodpłatne przekazanie, zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, korekta amortyzacji i korekta planu
• Mechanizmy filtrowania i analizy danych, tworzenia różnorodnych raportów i zestawień, z możliwością przeglądana na ekranie i drukowania
• Obsługa czytnika kodów kreskowych
• Tworzenie inwentaryzacji

     WF-bEST BIURO

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów. 
• Pełna funkcjonalność wariantu BIZNES
• Szereg funkcji usprawniających pracę biur rachunkowych

Korzyści z użytkowania programu WF-bEST

• Pełna kontrola nad posiadanym przez przedsiębiorstwo majątkiem
• Automatyczne wykonywanie wszystkich niezbędnych operacji na środkach trwałych i wyposażeniu
• Automatyczna wymiana danych z programem WF– FaKirAsseco WAPRO WF-CRM     WF-CRM jest przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami. Jest narzędziem pozwalającym usprawnić ogrom działań niezbędnych do pozyskiwania i utrzymywania dobrych relacji z klientami. Aplikacja jest przeznaczona dla firm, w których klient, jego oczekiwania i potrzeby stawiane są w centrum zainteresowania.

WF-CRM umożliwia uzyskanie kompletnego obrazu relacji firmy z klientem tworząc wirtualny i uniwersalny model przedsiębiorstwa. Zaczynając od fazy nawiązania pierwszego kontaktu z klientem, pozwala na uporządkowanie wiedzy o wszystkich sprawach dotyczących konkretnego klienta. Inteligentne zebranie historii działań firmy staje się bezcenną wiedzą, która prowadzi do utrzymywania dobrych relacji z klientami. 

      WF-CRM jest systemem nowej generacji w ofercie Asseco WAPRO. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. WF-CRM oferuje przejrzysty, czytelny oraz intuicyjny interfejs użytkownika. Gwarantuje wszechstronną elastyczność i dopasowanie się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wbudowany program pocztowy oferuje pełne możliwości zarządzania firmową korespondencją, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo dla użytkowników korzystających z Microsoft Outlook, WF-CRM zapewnia pełną integrację z tym programem. Natomiast dla tych, którzy posiadają oprogramowanie Asseco WAPRO, mogą korzystać z synchronizacji on-line z programem WF-Mag dla Windows. WF-CRM może pracować pod kontrolą Windows XP, Vista maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.


Asseco WAPRO WF-FaKir     Program WF-FaKir dla Windows jest programem finansowo – księgowym przeznaczonym do obsługi księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.
Może być stosowany:

 • jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu,
 • niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy.

     Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Wieloletni rozwój programu, w dużej mierze oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany jest na:

 • pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie,
 • udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych, wymaganych w procesach zarządzania firmą.

     Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

 • mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków,
 • automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów,
 • mechanizmów automatycznie dekretujących „koszty do rozliczenia w czasie” (np. prenumeraty, abonamenty itp.),
 • mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych),
 • mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe,
 • mechanizmów automatycznego, dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów (Moduł MAGIK II opisany niżej. Dotyczy pracy programu w systemie Asseco WAPRO),
 • moduł tworzenia raportów użytkownika,
 • szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych.

     Wykazy podstawowych funkcjonalności programu znajdują się odpowiednio dla wariantów programu na stronach:

 • WF-FaKir dla Windows wariant BIZNES
 • WF-FaKir dla Windows wariant BIURO
 • WF-FaKir dla Windows wariant PRESTIŻ

     Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi współczesnej księgowości, do których należą między innymi:

 • stały monitoring kosztów, wyniku finansowego, rentowności i rozliczeń inwestycji firmy,
 • nadzór nad rozrachunkami, zobowiązaniami i należnościami firmy,
 • wykorzystanie danych księgowych do analizy działalności operacyjnej firmy,
 • planowanie przyszłych działań operacyjnych, na podstawie aktualnych danych finansowo – księgowych firmy oraz analizie danych historycznych.

     Program został wyposażony w wbudowane moduły takie jak:

 • tworzenia planów budżetowych wraz z kontrolą ich wykonania,
 • rozliczania projektów firmy,
 • ewidencjonowania przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK), które niezależnie od możliwości rejestrowania kosztów na kontach księgowych zespołu 5, umożliwiają dodatkowe ich rejestrowanie w innym układzie, w sposób bardziej szczegółowy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET),
 • analiza wskaźnikowa, która umożliwia pełną analizę kondycji finansowej firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET),
 • możliwość tworzenia własnych zestawień użytkownika, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych zestawień jak na przykład szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności firmy i dowolnych innych zestawień opartych o dane finansowo - księgowe.

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia możliwości analitycznych systemu poprzez rozbudowanie go o program 
WF-Analizy. Po zainstalowaniu programu WF-Analizy na wspólnej bazie z programem WF-FaKir dla Windows dodatkowo można uzyskać możliwość wykonywania przekrojowych, wielowymiarowych analiz w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych i wykresów, niezbędnych do oceny zmian trendów procesów zachodzących w firmie, analiz porównawczych i innych.

Program, ze względu na swoją rozbudowaną funkcjonalność, pełną automatyzację operacji księgowych, ergonomię pracy sprawdził się również w pracy w biurach rachunkowych. Potwierdzeniem tego jest lista biur rachunkowych korzystających w swojej codziennej pracy z oprogramowania Asseco WAPRO, które przystąpiły do „Programu dla biur rachunkowych Asseco WAPRO”.

     WF-FaKir dla Windows w systemie zarządzania firmą Asseco WAPRO

Powyżej wymienione zostały wszystkie moduły i funkcje automatyzujące pracę księgowych, w które wyposażony jest
WF-FaKir dla Windows. Mają one wpływ na przeprowadzane operacje na znajdujących się w programie danych, natomiast poniżej omówimy pełną automatyzację importu i dekretowania danych importowanych do programu z innych aplikacji systemu Asseco WAPRO.

     Linie produktowe systemu do zarządzania firmami Asseco WAPRO

System do zarządzania firmą Asseco WAPRO składa się z kilku aplikacji, które użytkownicy mogą dowolnie kompletować, zależnie od stawianych swojemu systemowi wymagań. Podzielony jest on na kilka linii produktowych różniących się funkcjonalnością, które dostosowane są do wymagań różnych grup użytkowników. WF-Fakir dla Windows występuje w następujących liniach produktowych:

 • Asseco WAPRO BIZNES
 • Asseco WAPRO BIURO
 • Asseco WAPRO PRESTIŻ

* Opisy linii produktowych znajdują się na stronach dostępnych z powyższych przekierowań.

     Pełna funkcjonalność i automatyzacja współpracy programu WF-Fakir z systemem Asseco WAPRO

Pełną funkcjonalność i wszystkie zalety programu WF-FaKir dla Windows dostępne są podczas pracy programu w systemie Asseco WAPRO. Jest on tak zaprojektowany, aby wszystkie aplikacje wchodzące w jego skład współdziałały ze sobą w sposób jak najbardziej pełny i zautomatyzowany.

Automatyzacja współpracy systemu polega na możliwości:

 • pełnej wymiany danych (w dowolnym momencie) pomiędzy poszczególnymi aplikacjami a programem finansowo – księgowym,
 • synchronizacji wspólnych danych - niektórych kartotek (np. kontrahentów, pracowników), rozrachunków i innych,
 • automatycznym, dynamicznym dekretowaniu wszystkich importowanych dokumentów.

Program WF-FaKir wyposażony jest w moduł MAGIK II, który jest odpowiedzialny za obsługę importu i automatycznego dekretowania dokumentów. Przy jego pomocy możliwe jest nie tylko proste definiowanie schematów księgowań, ale również definiowanie dekretów warunkowych. Moduł dynamicznie analizuje importowane dokumenty i odpowiednio je dekretuje, wylicza również różnice z zaokrągleń, rozksięgowuje dokumenty a nawet dynamicznie tworzy odpowiednie ich opisy.

W praktyce oznacza to, że bez wprowadzenia z klawiatury do programu finansowo – księgowego jednego znaku, bez wpisywania danych kontrahentów, w ciągu kilku lub kilkunastu minut, w programie mogą znaleźć się zadekretowane wszystkie dokumenty magazynowe, handlowe i finansowe wystawione w programie WF-Mag dla Windows z dowolnie wybranego okresu. A zdarza się, że poza obsługą magazynu, obsługą konwencjonalnej sprzedaży (krajowej i zagranicznej) na kilkunastu a nawet kilkudziesięciu stanowiskach, zarządza on równocześnie sprzedażą wielu handlowców mobilnych oraz kilku sklepów internetowych i ilość zarejestrowanych dokumentów jest bardzo duża.

W praktyce, księgowym pozostaje tylko sprawdzenie zaimportowanych dokumentów i ich zatwierdzenie. Import dokumentów może być przeprowadzany z dowolną częstotliwością, wobec tego dane zaksięgowane w programie finansowo – księgowym mogą być zawsze aktualne.

Osiągniecie pełnej integracji i funkcjonalności uzależnione jest w dużym stopniu od zastosowanej przez użytkownika konfiguracji swojego systemu.

W dalszej części przedstawimy podstawowe informacje na temat różnic w funkcjonalności systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO, przy różnych konfiguracjach instalacji. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w „Podręczniku użytkownika. Oprogramowanie dla firm Asseco WAPRO”.

      Konfiguracja systemu Asseco WAPRO a różnice w funkcjonalności systemu.

Poszczególne aplikacje systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO, zależnie od wymagań użytkownika, mogą być instalowane:

 • W jednej, wspólnej bazie danych (struktury wszystkich programów znajdują się w jednej bazie danych),
 • W rozłącznych bazach danych (struktury wszystkich programów znajdują się w oddzielnych, niezależnych bazach danych).

W zależności od powyżej opisanych przypadków, import danych do programu finansowo – księgowego będzie odbywać się:

 • Praca na rozłącznych bazach danych – okresowa wymiana danych za pośrednictwem plików danych,
 • Praca na wspólnej bazie danych – wymiana danych w dowolnym momencie („na żądanie”) w obrębie bazy danych bez pośrednictwa plików danych.

Synchronizacja wspólnych danych, która obniża ogólny nakład pracy w firmie na wprowadzanie dokumentów i danych do systemu (dane są wprowadzane tylko jeden raz, nie trzeba ich powielać) możliwa jest tylko w przypadku pracy na jednej, wspólnej bazie danych.

Jak z tego wynika, pełną funkcjonalność systemu Asseco WAPRO można osiągnąć przy instalacji całego systemu w jednej, wspólnej bazie danych.

Zwracamy uwagę, że taki model pracy całego systemu jest możliwy również w przypadku kiedy dział księgowości (wewnętrznej lub zewnętrznej) zlokalizowany jest w innym miejscu niż firma (serwer baz danych). Korzystając na przykład z usług terminalowych, nawet firmy które mają wiele rozproszonych oddziałów, działów, filii czy sklepów mogą skonfigurować swój system do pracy na jednej, wspólnej bazie danych. 

Konfiguracja takiego systemu może być złożona, w takim przypadku zachęcamy do korzystania z pomocy sieci naszych Partnerów na terenie całego kraju. Wykaz Partnerów wraz z wyszukiwarką znajduje się na stronie 
„Znajdź Partnera Asseco WAPRO”.

      Korzyści z użytkowania programu WF-FaKir dla Windows

 • Zwiększona efektywność i dokładności pracy księgowego, poprzez zautomatyzowanie wszystkich operacji niewymagających jego decyzji,
 • Równomierne rozłożenie pracy księgowych w całym okresie obrachunkowym, wynikające z możliwości importowania i księgowania dokumentów praktycznie natychmiast po ich zarejestrowaniu w systemie zarządzania sprzedażą (dotyczy pracy w jednym systemie z programem WF-Mag dla Windows),
 • Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzania dokumentów i ich dekretowanie. Zaoszczędzony tym sposobem czas może być przeznaczony na przeprowadzanie istotnych z punktu widzenia działania firmy bieżących analizy jej wyników ekonomicznych , na przykład przy pomocy modułu WF-Analizy,
 • Zmniejszenie nakładów pracy w firmie związanych z wprowadzaniem danych wynikające z możliwości pracy na wspólnej bazie danych z programem zarządzania sprzedażą (dotyczy pracy z programem WF-Mag dla Windows).


Asseco WAPRO WF-Fakturka 

     Program WF-Fakturka został zaprojektowany dla małych firm wystawiających maksymalnie kilkaset faktur (paragonów) miesięcznie. Nie zarządza on stanem magazynu, dlatego przeznaczony jest dla firm, które nie prowadzą gospodarki magazynowej, ewentualnie do obsługi punktów sprzedaży, w których stan magazynu nie odgrywa istotnego znaczenia. Bardzo przydatny będzie zarówno w sklepach, zakładach usługowych, jak i w jednoosobowych firmach wystawiających po kilka faktur miesięcznie. Program umożliwia obsługę jednego podmiotu na jednym stanowisku.

      Ilość funkcji programu ograniczona została świadomie do niezbędnego minimum, tak aby program był maksymalnieprosty w obsłudze i przejrzysty, a przyswojenie jego funkcji przez użytkownika szybkie i naturalne. Instalacja programu odbywa się automatycznie po włożeniu płyty instalacyjnej DVD-ROM i nie zajmuje więcej niż kilkanaście sekund. Te cechy sprawiają, że program nie powinien sprawić kłopotu nawet użytkownikom nie mającym wcześniej do czynienia z komputerem a w szczególności zagadnieniami fakturowania komputerowego. Opanowanie jego funkcji nastąpi w sposób szybki i przyjemny.

      Możliwość instalacji i uruchamianie programu WF-Fakturka z nośników pamięci flash (pamięci USB, kart SD itp) ułatwia przenoszenie danych i umożliwia wykorzystywanie aplikacji na wielu komputerach, we wszystkich miejscach świadczenia usług.Asseco WAPRO WF-GANG     WF-GANG to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych.

     WF-GANG dla Windows (SQL) jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

WF-GANG jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

     Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

Program WF-GANG zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto WF-GANG umożliwia współpracę z programem Płatnik, elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

     Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO

WF-GANG jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym WF-FaKir dla Windows. Program współpracuje również z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows i systemem obsługi sprzedaży i magazynów WF-Mag dla Windows w zakresie wymiany danych firmy, pracowników i adresów.

WF-GANG dla Windows dostępny jest w trzech wariantach: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ skalowalnych w zalezności od wielkości firmy i jej potrzeb.

     Zarys funkcjonalności programu:

• Obsługa do 3 oddziałów (wariant BIZNES) lub dowolnej ilości firm (wariant BIURO, PRESTIŻ)
• Wystawianie wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarki kadrowo-płacowej, a w szczególności:
– umowy o pracę, przeszeregowania
– zaświadczenia, świadectwa pracy
– miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
– zbiorcze i indywidualne listy płac
– deklaracje PIT (4R, 11, 40, 8AR)
– kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe
– deklaracje DEK-I/II
– meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
– drukowanie przelewów wynagrodzeń
   ... i wiele innych
• Obsługa umów cywilno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych
• Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych
• Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie
• Zasiłki rodzinne (dodatki do zasiłków)
• Współpraca z programem Płatnik
• Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
• Eksport danych do programu PFRON – SOD
• Współpraca z systemami Homebanking
• Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów – w tym generator oparty o warstwę graficzną w formacie WORD)
• Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu
• Pełna dowolność konstruowania algorytmów
• Możliwość definiowanie i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie
• Raporty graficzne w formacie WORD
• Tworzenie raportów w formacie WORD – dotyczy wersji PRESTIŻ
• Archiwum dokumentów zewnętrznych (scany, .doc, .xls, .pdf) – dotyczy wersji PRESTIŻ
• Rozszerzone, konfigurowalne logi systemowe – dotyczy wersji PRESTIŻ

Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl. 

Firma www.signform.pl sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2000 roku i zawiera już ponad 5 000 wzorów dokumentów oraz pism stosowanych w każdej działalności gospodarczej oraz do użytku prywatnego.

     Korzyści z użytkowania programu WF-GANG:

• Prosta instalacja przy bardzo bogatej funkcjonalności
• Szeroka gama raportów
• Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
• Liczne kreatory umożliwiające łatwe i tworzenie własnych zestawień, schematów księgowań, składników płacowych czy raportówAsseco WAPRO WF-KaPeR     WF-KaPeR dla Windows jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży prowadzenia uproszczonych płac, ewidencji środków trwałych i rozliczenia samochodów. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci może być z powodzeniem używany również przez biura rachunkowe. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

     WF-KaPeR dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. W zależności od wariantu program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

     WF-KaPeR dla Windows jest wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.

     Księgowość pod kontrolą

Program WF-KaPeR jest aplikacją, która znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych, jak też w małych rodzinnych firmach. Program został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą - nie znając szczegółowo przepisów podatkowych - mogli samodzielnie prowadzić dokumentację księgową.

Po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca z programem wymaga wprowadzania jedynie podstawowych danych, pozostałe operacje związane np. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych czy wprowadzaniem zapisów do rejestrów VAT realizowane są automatycznie. Automatyzacja ta oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

WF-KaPeR jest w pełni dostosowany do obowiązującego prawa i na bieżąco aktualizowany zgodnie z jego zmianami, dzięki czemu zwalnia użytkownika z konieczności poznania szczegółowych przepisów możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci jest również z powodzeniem używany przez biura rachunkowe. księgową.

     Bogata funkcjonalność

WF-KaPeR łączy w sobie cechy wielu specjalistycznych programów obsługując jednocześnie obszary działalności związane z księgowością, środkami trwałymi, jak też z płacami i umowami cywilnoprawnymi - wszystko zostało zoptymalizowane kątem małych przedsiębiorstw.

Program został wzbogacony również o gotowe, automatycznie wypełniane formularze deklaracji podatkowych VAT, PIT i NIP ze wszystkimi załącznikami. WF-KaPeR obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej.

Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl

Firma www.signform.pl sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2000 roku i zawiera już ponad 5 000 wzorów dokumentów oraz pism stosowanych w każdej działalności gospodarczej oraz do użytku prywatnego.

     WF-KaPeR START

Obsługa jednego podmiotu, na jednym stanowisku.
• Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencji przychodów, rozliczanie dochodów z najmu, swobodne definiowanie rejestrów VAT, obsługa rozrachunków, import danych z programów WF-Mag i WF-Fakturka oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”
• Rozliczanie podatków: dochodowego, zryczałtowanego, podatku od towarów i usług VAT, wraz z kompletem deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i inne)
• Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych NIP
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do pięciu pozycji) wraz z automatami umożliwiającymi poprawną realizację amortyzacji, modernizacji, umorzeń, środków trwałych dotowanych
• Prowadzenie rozliczeń jednego samochodu osobowego
• Emisja dokumentów księgowych: dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych, wpłat gotówkowych itd.
• Prowadzenie szeregu własnych kartotek, m.in. własnych klasyfikacji dokumentów 

     WF-KaPeR BIZNES

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 oddziałów
• Obsługa deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej (e-deklaracje)
• Obsługa dowolnej ilości środków trwałych
• Rozliczanie dowolnej ilości samochodów
• Obsługa wynagrodzeń
• Umowy zlecenia i o dzieło
• Przelewy wynagrodzeń
• Rozliczenie podatku dochodowego pracowników, w szczególności deklaracje PIT-11 i PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, również w wersji elektronicznej

     WF-KaPeR BIURO

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów.
• Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
• Eksport wydruków do formatu .pdf
• Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do poszczególnych funkcji programu
• Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych działań
• Możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach
• Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie e-deklaracjami

     Korzyści z użytkowania programu WF-KaPeR:

• Prosta instalacja przy bardzo bogatej funkcjonalności
• Szeroka gama formularzy podatkowych
• Bieżąca zgodność z obowiązującymi przepisami
• Dedykowany wariant dla biur rachunkowychAsseco WAPRO WF-Mag Mobile 2     Asseco Business Solutions oferuje sektorowi MSP najnowocześniejszą technologię mobilną, zarezerwowaną dotychczas wyłącznie dla dużych korporacji. Nowy system Asseco WAPRO Mobilna firma WF-Mag Mobile 2 to rozwiązanie ułatwiające sprzedaż, które zapewnia zdalny i szybki dostęp do informacji niezależnie od miejsca pobytu użytkownika.

Aplikacja mobilna występuje w trzech wariantach: 
- dla urządzeń typu smartfon lub tablet z systemem Android od wersji 2.3.5
- dla urządzeń PDA z systemem Windows Mobile 2003, 5.0, 6.0 lub 6.5 
- dla komputerów z systemem Windows XP, Vista, 7 lub 8   

     Widok handlowca dużej firmy wykorzystującego w codziennej pracy terminale przenośnie nikogo już obecnie nie dziwi. W przypadku mniejszych podmiotów barierą uniemożliwiającą zastosowanie takich rozwiązań był bardzo duży koszt. Zastosowanie nowoczesnych i zaawansowanych technologii mobilnych możliwe było dopiero w przypadku dysponowania budżetem kilkunastu tysięcy złoty na jednego handlowca. Skomplikowany proces wdrożenia i instalacji, dodatkowe koszty miesięcznej obsługi systemu oraz drogie specjalistyczne urządzenia przenośne skutecznie odstraszały małe organizacje od wprowadzania takich rozwiązań.

     WF-Mag Mobile 2 marki Asseco WAPRO to oferta dla firm z segmentu MSP, które dostrzegają korzyści z zastosowania technologii mobilnej. Wykorzystując szeroko dostępne możliwości komunikacji takie jak GPRS, internet, nowoczesne komputery osobiste PDA, netbooki i tablety oraz najnowocześniejszą technologię zarówno bazodanową jak i programistyczną, WF-Mag Mobile 2 pozwala małym i średnim przedsiębiorcom wyposażyć swoich pracowników terenowych (zarówno przedstawicieli handlowych jak i vansellerów) w zaawansowane rozwiązania w adekwatnej dla sektora MSP cenie. 

     Przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających przedstawicieli handlowych w terenie, WF-Mag Mobile 2 zapewnia  zdalny, szybki dostęp do informacji niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Stanowi też  doskonałe narzędzie dla osób zarządzających, umożliwiając lepszy nadzór nad pracownikami. Doskonale sprawdza się również w automatyzacji obiegu dokumentów podczas pracy kierowców, magazynierów oraz punktów sprzedaży detalicznej, oddalonych od lokalizacji centralnej.

      Dzięki WF-Mag Mobile 2 przebywający poza siedzibą firmy pracownik może m.in. zarejestrować i zrealizować zamówienie, wystawić fakturę sprzedaży lub paragon, wystawić dokument magazynowy lub dokonać windykacji należności od klienta.

      Program WF-Mag Mobile 2 daje możliwość wyboru platformy, na której odbędzie się instalacja. Użytkownicy mogą korzystać z obu rodzajów urządzeń w połączeniu z jedną bazą centralną. Aplikacja jest przystosowana do pracy zarówno z ekranami dotykowymi jak również umożliwia wykorzystania klawiatury i skrótów klawiszowych znaczenie przyspieszających wprowadzanie danych. 

      Wymiana danych może odbywać się w dowolnym czasie za pomocą połączenia z Internetem lub wewnątrz sieci firmowej. Do tego celu można również wykorzystać telefon komórkowy z pakietową transmisją danych. Aplikacja automatycznie nawiązuje połączenie i kończy je w momencie zakończenia przesyłania danych. Podczas replikacji wysyłane są wyłącznie dane, które zostały zmienione w stosunku do bazy centralnej. Dzięki temu transmisja jest bardzo szybka a ilość wysyłanych danych minimalna.


Asseco WAPRO WF-Mag     Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

     Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

     WF-Mag dla Windows (SQL) jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows Server 2003/ Windows Server 2008 maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

     WF-Mag dla Windows - program do faktur, program magazynowy a może program do zarządzania sprzedażą?

Program „WF-Mag dla Windows” jest centralnym elementem oprogramowania dla małych i średnich firm produkowanego przez Asseco WAPRO. Projekt podziału funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi aplikacjami systemu wymaga, aby program WF-Mag dla Windows w pełni obsługiwał wszystkie operacje związane z działalnością handlową firm. W związku z tym składa się z kilku modułów, które często w podobnych systemach innych producentów wydzielone są w oddzielnych jednostkach produktowych. 

      WF-Mag dla Windows składa się trzech podstawowych modułów:

 • modułu zarządzania magazynem – moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.
 • modułu zarządzania sprzedażą - moduł przeznaczony jest do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki) poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy. 
  Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony jest w wiele mechanizmów automatyzujących pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót. Fakturowanie czy wystawianie innych dokumentów sprzedaży może zostać do maksimum zautomatyzowane przy zastosowaniuurządzeń współpracujących z WF-Mag dla Windows (PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS) oraz przez mechanizmy samego programu jak na przykład automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami, cennikami czy też np. mechanizmu seryjnego wystawiania faktur. Program wyposażony jest w moduł sprzedaży detalicznej automatyzujący i upraszający pracę punktów sprzedaży detalicznej.
 • moduł finansowy - w skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.

Jak widać program WF-Mag dla Windows stanowi kompletną aplikację obejmującą swoim obszarem działania wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność programu o obsługę tzw. sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej abStore, która jest w pełni zintegrowana z WF-Mag dla Windows oraz z zewnętrznymi usługami np. portalem aukcyjnym allegro. Więcej informacji znajdziesz na stronie produktu www.abstore.pl. 

      WF-Mag dla Windows jest dostępny w czterech wariantach:

 • wariant START - przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów, wyrobów (wystawianie dokumentów sprzedaży) w małym sklepie czy kiosku. W takich przypadkach cenioną zaletą programu jest pełna automatyzacja sprzedaży (połączenie zarządzania magazynem z obsługą procesu sprzedaży). Jest to istotna cecha programu ponieważ w firmach tego typu większość operacji wykonuje jedna osoba, która często jest magazynierem, sprzedawcą, kasjerem a czasem także właścicielem firmy.
 • wariant BIZNES - przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej. W tego typu firmach, o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej, od wariantu BIZNES istotne stają się dla firm użytkujących program WF-Mag dla Windows moduły zarządzania sprzedażą. Na przykład możliwość ustalania „polityki cenowej” firmy, cenników, akcji promocyjnych np. przez osoby kierujące Działem Sprzedaży, która następnie jest automatycznie realizowana i kontrolowana przez program w momencie wystawiania faktury czy innego dokumentu sprzedaży.
 • wariant PRESTIŻ - przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju. Wariant PRESTIŻ wspiera obsługę wewnątrz unijnego oraz poza unijnego obrotu towarowego. Wariant PRESTIŻ jest kolejnym rozszerzeniem funkcjonalnym programu. Przewidziany jest dla najbardziej wymagających odbiorców systemu, poza wieloma rozszerzeniami funkcjonalnymi posiada większe możliwości kontroli i analizy rentowności. Wariant ten posiada także Moduł Akcyzowy do obrotu wyrobów węglowych, pozwalający automatycznie tworzyć Dokumenty Dostawy oraz deklarację AKC-WW.
 • wariant PRESTIŻ PLUS – posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Wariant PRESTIŻ PLUS umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.
  Moduł tabel dodatkowych ma umożliwić rozszerzenie zakresu domyślnie przechowywanych danych / informacji przez standardową wersję programu, o specyficzne dane. Moduł gniazd rozszerzeń umożliwia modyfikowanie programowe standardowych operacji dostarczanych w programie, dodawanie własnych procedur a także tworzenie całych funkcjonalnych modułów.
  Dodatkowo wariant ten umożliwia wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów raportowania w technologii SQL Server Reporting Services.

     Współpraca ze sklepem internetowym abStore

Program WF-Mag pozwala na pełną integrację z platformą e-commerce abstore już w wariancie START. Współpraca pozwala przesyłać dane z WF-Maga do sklepu oraz w odwrotnym kierunku. Platforma e-commerce abstore dostosowana jest także do współpracy z zewnętrznymi platformami takimi jak porównywarki cenowe czy platforma aukcyjna Allegro.

Dzięki dwukierunkowej wymianie danych użytkownik może z poziomu sklepu abStore wystawiać aukcje allegro oraz tworzyć ich szablony jak również zakończone aukcje pojawią się w sklepie jako zamówienia klientów a w konsekwencji jako zamówienia w WF-Mag dla Windows.

     Program dla każdej firmy

Różnice miedzy wariantami programu WF-Mag są na tyle duże, że program ten wykorzystują z powodzeniem zarówno małe jednoosobowe firmy jak i duże firmy z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) posiadające wiele oddziałów, filii czy też punktów sprzedaży detalicznej. 

W małych i średnich firmach program WF-Mag dla Windows (w wariantach BIZNES i PRESTIŻ) postrzegany jest jako program magazynowy lub jako program do zarządzania sprzedażą natomiast w mikroprzedsiębiorstwach wykorzystywane są najczęściej jego podstawowe funkcje i w związku z tym postrzegany jest jako program do faktur lub innymi słowy program do fakturowania (czasem z dopiskiem „z magazynem”). 
Jest to duże uproszczenie, które dewaluuje pełne możliwości tego wariantu podkreślając jedynie jego najczęściej wykorzystywaną w codziennej działalności funkcję wystawiania faktur (obsługa magazynu odbywa się automatycznie w tle). 

W rzeczywistości program WF-Mag dla Windows pełni wszystkie te funkcje, przeznaczony jest zarówno do zarządzania sprzedażą jak i magazynami w firmach o różnych profilach prowadzonej działalności od handlowych poprzez handlowo – usługowe do produkcyjnych. 

Jest to jedna, spójna aplikacją, której celem jest wspieranie użytkowników we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności handlowej. Jego wszechstronność powoduje, że może wspierać działalność firm tak różniących się wielkością i obszarem działania.

     WF-Mag dla Windows jako element systemu do zarządzania firmą

Asseco WAPRO jest producentem oprogramowania dla firm często określanego również jako systemy do zarządzania firmami. Dla różnych firm, różnej wielkości wymagania od takiego systemu są różne. 

Rozbudowując zestaw o na przykład odpowiedni program finansowo księgowy:

 • WF-FaKir dla Windows – w przypadku firm prowadzących księgowość w formie pełnej księgowości (tzw. księgi handlowe) lub
 • WF-KaPeR dla Windows - w przypadku firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów (KPiR)

powstanie najprostszy system do zarządzania firmą, spełniający wymagania najmniejszych firm, o prostej strukturze organizacyjnej. 

Dodając kolejne komponenty spośród produktów oferowanych przez Asseco WAPRO oraz wybierając odpowiedni wariant programów (linię produktową), system taki będzie w stanie spełnić wymagania także znacznie większych i rozbudowanych organizacyjnie firm. Więcej szczegółów na temat dla kogo dedykowane jest oprogramowanie dla firm Asseco WAPRO znajduje się w Strefie użytkownika w portalu www.wapro.pl/wapro. 

Znajdują Państwo tam również sugerowane zestawy produktów dla firm różnej wielkości, dla:

 • mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy mające status jednoosobowej działalności gospodarczej oraz małe rodzinne przedsiębiorstwa.
 • małe firmy - posiadające od kilku do kilkunastu stanowisk pracy i zatrudniające kilkunastu pracowników.
 • średnie przedsiębiorstwa - w tym firmy posiadające oddziały, filie czy osobne punkty sprzedaży oraz złożoną strukturę organizacyjną.