Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowane
 • emerytura / renta krajowa
 • zasiłek / świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • świadczenie pielęgnacyjne / opiekuńcze, rehabilitacyjne
 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)
zaświadczenie* z ZUS / KRUS / WBE / MSWiA / ARiMR / Prokuratury Okręgowej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)
decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego
jeden z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego
przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
zaświadczenie* z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
1.
 • zaświadczenie* z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub
 • pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
2. wyciągi, zaświadczenia* lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeńrentowych
PIT-11A lub PIT-40A
* Dokumenty oznaczone gwiazdką są wymagane jako załączniki do umowy w oryginale. Pozostałe dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów Klienta wymagane są w postaci kopii potwierdzonej "za zgodność z oryginałem" na podstawie weryfikacji oryginału dokumentu przez Sprzedawcę.