Rodzaj źródła dochoduDokumenty akceptowane
  • zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę lub Umowy na zastępstwo lub Umowy na czas wykonywania pracy
  • pełnienie funkcji społecznej
  • prowadzenie rodziny zastępczej
  • górnicze świadczenie urlopowe
  • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego
  • zasiłek macierzyński, chorobowy / świadczenie rehabilitacyjne, roczny urlop zdrowotny dla nauczycieli
  • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustawy (premia, refundacja kosztów paliwa, ryczałt za samochód prywatny, zwrot kosztów lub ryczałt za wynajem mieszkania, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, dodatki mundurowe, urlopowe, zasiłek i dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek rodzinny i dla osób samotnie wychowujących dziecko, diety wypłacane kierowcom)
zaświadczenie* o zatrudnieniu i wysokości zarobków
wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny "Pasek płacowy" lub "Lista płac"
informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
zaświadczenie* / Umowa / uchwała Prezydium Sejmu / Rady Miasta / Rady Gminy o wysokości przyznanej diety / decyzja z PCPR / MOPS / Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej / odcinek ZUS lub przekaz pocztowy o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego
UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jedego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.

* Dokumenty oznaczone gwiazdką są wymagane jako załączniki do umowy w oryginale. Pozostałe dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów Klienta wymagane są w postaci kopii potwierdzonej "za zgodność z oryginałem" na podstawie weryfikacji oryginału dokumentu przez Sprzedawcę.